Jedna platforma  viac možností
pre  obce a úrady
.

Získajte všetky výhody firemných riešení (CorpFlow balíky) bez nutnosti zmien alebo
s možnosťami prispôsobenia a rozšírení,
prípadne si vyberte z výberu odporúčaných balíkov  pre verejnú správu. Zísjakte viac s možnosťou prispôbenia riešenia pre Vaše potreby
a procesy s rozšírením funkčnosti na mieru.

Prehľadná evidencia  dochádzky a  terminál.

Získajte prehľad o príchode/odchode, služobný odchod zamestnancov. Žiadosti o neprítomnosť na pracovisku, práca z domu, služobná cesta
a detailné exporty s možnosťami úprav na mieru.

Jednoduché používanie

Jednoduchý aplikačný terminál pre meranie času na pracovisku
(príchod, služobný odchod, odchod z práce) a rýchle zadanie žiadostí (služobná cesta, práca z domu a iné...) s dostupným a aktuálnym prehľadom čerpania (zostatky).Dostupné cez PC, mobil, tablet.

Správa dochádzky

Detailný prehľad o stave dochádzky - typ/čas s možnosťou úpravy (nadriadený). Konfigurácia s možnosťou nastavení obedov (automat, klikanie), autoClose dochádzky v určenom  čase, história zmien, možná lokalizácia používateľa a generovanie prehľadných reportov...

SW terminál /čítačka kariet

Použijte ľubovoľný tablet alebo počítač ako terminál pre dochádzku, pripojte čítačku kariet alebo zadávajte PIN kód pri príchode / odchode z práce. Rýchle a jednoduché rozšírenie.

Dostupné  žiadosti
a schvaľovanie
.

Neprítomnosť na pracovisku? Služobná cesta alebo práca z domu? Dostupné vyžiadanie žiadosti a schválenie nadriadeným.

Žiadosti

Vyžiadanie žiadosti pre neprítomnosť, služobná cesta (s výberom vozidla - ak je dostupný zoznam vozidiel /  modul GPS), prácu z domu... Jednoduché a prehľadné.

Schvaľovanie

Schvaľovanie žiadostí nadriadeným (náhľad pre aktuálne zostatky, editácia, zamietnutie) pre dokonalý prehľad. Získajite prehľad o zostatkoch čerpania a lepšie plánovanie práce.

Prehľady / exporty

Dostupné prehľady práce a exporty - štrukturovaný výkaz (excel alebo PDF) pre okamžitý prehľad a potrebé podklady prípravy pre  mzdy.

Povinné informovanie
cez smernice a  oznámenia.

Informujte o smerniciach a získajte prehľad nad súhlasmi. Odosielajte opakove, evidujte používateľa, dátum, čas, IP adresu...

Smernice

Potrebné odoslať nariadenie alebo smernicu s povinnosťou oboznámenia a súhlasu? Pripojte prílohu, vyberte skupinu a získajte prehľad nad súhlasmi.

Oznámenia

Potrebuje odoslať všeobecnú informáciu o aktuálnom dianí zamestnancom (všeobecná agenda). Vytvorte jednoduché oznámenie, pripojte prílohu, pridajte skupinu..

Prehľady

Detailné prehľady jednotlivých oznámení alebo smerníc (získaných súhlasov - používateľ, dátum, čas, IP adresa).

Konfigurovateľné dokumenty a formuláre.

Detailná evidencia dokumentov (faktúry, objednávky, cenové ponuky) alebo iné konfigurovateľné prehľady dokumentov a formulárov na jednom mieste s možnosťou prepojenia API / import z iných systémov.

Prehľadné zoznamy

Zoznany dokumentov alebo formulárov s upraviteľnými stĺpcami, rýchle "akcie" tlačidlá pre generovanie, odoslanie emailom, duplikovanie, vytvorenie úlohy...

Položky a detail dokumentu

Komplexný detail dokumentu s možnosťami vytvárania skupín položiek, flexibilného posunu položiek, hromadného prídavania položiek (z cennika), import položiek (excel), hromadné - multi akcie...

Schvaľovanie  a rozšírenia

Detailné schvaľovanie dokumentov a zmlúv s možnosťou nastavenia rôznych kôl schvaľovania pre projekty / oddelenia. Vlastné atribúty dokumentov, iný formulár alebo iný dokument? Na mieru možné konfigurovať aj iné typy dokumentov pre získanie prehľadu nad celou a komplexnou agendou.

Evidencia  používateľov a  oprávnení.

Detailná a prehľadná evidenca používateľov (HR profil), príslušných oprávnení, notifikácií, skupín, podpisovného vzoru a iných parametrov.

Profil používateľa

Detailné informácie o používateľovi, priradenie nadriadeného, interný zamestnávateľ, notifikácie, absencie a iné údaje nevyhnutné pre plnohodnotnú prácu.

Oprávnenia (role)

Obmedzenie prístupov a povolení od pobočiek, klientov a projektov. Každý vidí len to čo má povolené a potrebuje pre svoju prácu.

Žiadosti a nastavenia

Detailné prepočty zostatkov neprítomnosti, prenosov a čerpaní. Nastavenia pre príslušné hodnoty (vrátane import) Rozšírené nastavenia pre detailnú evidenciu.

Prehľadný  kalendár
udalostí, žiadostí a aktivít
.

Žiadosti o neprítomnosť, služobnú cestu, prácu z domu, aktivity, udalosti na jednom mieste v prehľadnom kalendári s možnosťou konfigurácie prepojení na Office365 alebo Google kelendár.

Prehľadné žiadosti a udalosti

Žiadosť o dovolenku (všetky neprítomnosti), služobnú cestu (doplnkovo aj výber vozidla), práca z domu? Odošlite žiadosť, systém overí Vaše zostatky a nadriadený schvaľuje.

Evidencia aktivít a úloh

Prehľadná evidencia aktivit (výber zo zoznamu priradených činnosti), vytváranie a vizuálna správa úloh.

Rozšírenia a prepojenia

Zdieľané udalostí, prepojenie s Office365 alebo Google kalendár, filter udalostí, prípadne je možné konfigorvať rozšírenia na mieru.

Konfigurovateľný  import / export dát a API.

Potrebujete nahrať (importovať) rôzne zoznamy, dáta do aplikácie alebo exportovať databázu a reporty? Hľadáte možnosť integrácie rôznych dát
z viacerých zdrojov?

Import dát

Migrácia dát pri spustení s podporou základných importov pre dáta. Konfigurovateľné importy pre rozšírené moduly a individuálnu agendu.

Export dát

Export dát (agendy) podľa rozšírených možností individuálnej konfigurácie alebo využijte základné epoxty používateľov, výkazov práce, projektov, klientov a dát z dokumentov.

Prepojenia API

Potrebujete získať dáta z iných alebo viacerých aplikácií pre spracovanie alebo reporty? Konfigurácia API prepojení na mieru, rôzne aplikácie tretích strán (ak majú dostupné API).

Viac možností,
menej obmedzení. Rozšírenia na mieru.

Riešenie ma mieru pripravené aj pre budúce zmeny s možnosťami úprav na mieru vašim procesom a možným rozšírením a vývojom nových modulov podľa potreby a zmien v procesoch a nových projektoch.

Implementácia produktu

Každá aplikácia je vytvorená priamo pre klienta s možnosťou využívať CorpFlow bez zmien alebo získať rozšírenia a zmeny na mieru!  Získajte  to čo potrebujete.

Rozšírenia a zmeny

Rozšírenia základných modulov o požadované zmeny v procese práce, nových atribútov v moduloch, prepojení a práce s dátami pre efektívnu prácu a prispôsobením sa aplikácie vašej organizácií a potrebám.

Vývoj na mieru

Potrebné nové moduly - funkčnosť alebo prepojenie pre získanie dát - agendy z /do  inej aplikácie ? Ako jedna z mála aplikácií dokážeme vytvoriť nové moduly na mieru pre komplexnú a efektívnu prácu.

Detailné prehľady práce cez  úlohy a aktivity.

Nič nezmeškajte, zísjakte prehľad. Ticket z formuláre pre riešenie alebo aktivita na riešenie? Vytvorte si úlohu (svoje úôphy, úlohy na iných riešiteľov), zapíšte si aktivitu. Evidujte svoju prácu a svoj pracovný čas.

Úlohy

Vytvorte si úlohu, pridajte riešieteľa, deadline, zákazku, míľnik, sledujte komentáre a notifikácie o zmene stavu. Prehľadná tabuľka úloh, kanban zobrazenie a iné rozšírené funkcie.

Aktivity

Aktivity vo výkaze práce alebo editácia a prehľdy cez kalendár. Vytvorte zoznam aktivít pre rýchlu prácu zemestnancom podľa profesia... Získajte prehľad nad aktuálnym stavom zákazky a riešením projektu.

Rozšírenia

Opakovanie pravidelných úloh, úlohy vytvorené zo servisu alebo objednávok, vlastné atribúty, párovanie príloh na Office365 alebo iný cloud... Možné individuálne zmeny a rozšírenia.

Detailné  výkazy práce.

Nie je dôležité byť v práci alebo vyplniť čas efektívne aktívitami a úlohami. Evidujte a spravujte pracovný čas zamestnancov v prehľadnom zobrazení.

Moje výkazy práce

Evidujte svoje aktivity (zoznam aktivít podľa pozície), úlohy podľa zhotovením zadaní alebo z časovaču v prehľadom zobrazení pracovného týždňa (obed, práce, odchody, zostatky).

Správa výkazov

Detailný prehľad nadriadených o svojom tíme z pohľadu pracovného fonfu, dochádzky, neprítomnosti a výkazoch práce so schvaľovaním výkazu.

Rozšírenia

Využívajte TimeTracker, priradenie záznamov z GPS, rozšírenie pre aktivity a úlohy a iné rozšírenia na mieru.

Nová  internetová stránka.

Ideálne riešenie "všetko v jednom". Spravujte vašu novú internetovú stránku s individuálnym dizajnom, získajte dáta z rôznych formulárov občanov do jednej aplikácie a šetrite náklady pre správu viacerých aplikácií.

Individuálny dizajn

Vytvoríme dizajn a stránku  na mieru podľa požiadavky cieľového obsahu (stránka, formuláre, dotazníky a iné).

Správa obsahu

Detailná správa obsahu stránky od obsahu, obrázkov, menu po formuláre a iné súčastí stránky.

Rozšírenia

Umiestnite formulár na novú stránku a spravujte dáta,archivujte a zverejňujte dokumenty na stránke, prepojete ju s inými aplikáciami.

Moderné a jednoduché  vzdelávania.

Vytvárajte kurzy a informačné materiály pre zamestnancov, či už z pohľadu potrebnej legislatívy alebo  interných procesov.

Moje kurzy a testy

Sekcia Moje vzdelávanie s prehľadom aktuálnych a dostunných kurzov a testov, výsledky a prehľady, dostupné vyhodnotenia a certifikáty.

Správa kurzov a testov

Vytvorte ľubovoľný kurz, tutorial s kontrolnými otázkami alebo test na mieru s variaciou odpovedí,  s vyhodnotením a možnosťou generovania výstupov. Sledujte priebeh kurzov a získajte komplexný školiaci nástroj.

Rozšírenia

Možné rozšírenia a variace pri tvorbe testov, kurzov a príslušých komplexných nastavení s možnosťou konfigurácie rozšírení pri tvorbe kurzov a testovaní. Pridajte importom študentov, vytvorte texty a skupiny na mieru.

Dobrovoľný Dotazník pre žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte si aplikáciu, ktorú potrebujete.

Verify Your Email! - Dataplus X Webflow Template

Obchod a projekty

Jednoduchý, prehľadný a intuitívny projektový
a obchodný nástroj pre prácu na projekte -zákazke, spojenou agendou a pracujúcim tímom. Získajte prehľad a poriadok v obchodných príležitostiach a projektoch (s prácou a dátami zaradenými prehľadne v TAB-och podľa typu - Prehľad, Aktivity, Úlohy, Výkazy práce, Cenník, Míľniky, Budget, Previazané dokumenty Faktúry, Objednávky a iné.., ..), Prílohy. Vzájomné prepojenie dát a agendy na klienta, úlohy a aktivity Vášho tímu bez zbytočných excelov. Import agendy z inej aplikácie? Migrácia je súčasťou úvodných nastavení a konfigurácie.

Marketing Teams - Dataplus X Webflow Template

HR nástroje | Dochádzka a absencie | Schvaľovanie,
HR exporty, terminál

Využívajte všetky výhody HR modulu! Profil zamestnanca a príslušné nastavenia, SW terminál a detailné prehľady. Získajte informácie o príchode do práce / odchode , obedy s možnoťami GPS a individuálneho nastavenia (obedy - dlžka, automatické odhlásenie, SMS notifikácia pre chýbajúcu dochádzku), detailné výkazy práce s prepojením na zákazky. Spravujte pracovný čas podľa potreby. Online absencie a ich schvaľovanie, overenie čerpania a aktuálne zostatky s exportom pre mzdové reporty a iné štatistiky. Aplikácia po implementácii umožňuje import/export dát aj z externých dochádzkových systémov.

Viac informácií
Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Ekonomické nástroje Dokumenty

Všetko na jednom mieste v prehľadných zoznamoch
s filtrovaním a možnosťami vlastného zobrazenia stĺpcov. Vytvorenie a evidencia (Faktúry, Dodacie listy, Objednávky, Cenové ponuky, protokoly a iné dokumenty konfigurované na mieru s možnosťou vytvorenia skúpín položiek, hromadné pridávanie položiek z cenníka  aj importom..), prehľadné tabuľky, detailná správa a exporty, hromadné operácie s možnosťami automatizácie napr. vytvorením úlohy z objednávky priamo na technika … Vytvorte si akýkoľvek /preddefinovaný/ dokument a generujte vo formáte PDF s možnosťami párovania platieb, odoslaním emailu priamo na klienta, API prepojením. Potrebné schvaľovanie alebo iná funkčnosť? Využijte prepojenie na iné moduly.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Úlohy, Aktivity, TimeTracker, Kanban prehľady

Nezmeškajte žiadnu úlohu alebo termím spracovania zadania pre klienta. Získajte detailné prehľady zobrazením tabuľky alebo Kanban zobrazenia podľa stavov, výkazujte prácu na úlohe jednoduchým priradením dátumu a času alebo využijte TimeTracker pre rýchle meranie, pridávajte kolegom úlohy, komentáre, odhady, riešiteľov, pridávajte prílohy, doplnkovo párujte SharePoint a iné rozšírenia.. Opakované úlohy, úloha priamo vytvorená z objednávky s možnosťami generovania protokolu s interným podpisovaním? Získajte viac doplnkov..

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

WorkFlow - schvaľovanie
Faktúr, Žiadostí..

Schvaľujte dokumenty, zbavte sa neefektívnej archivácie dokumentov a dohľadávania papierových faktúr, cenových ponúk, objednávok alebo iných “custom” žiadostí priradených na projekt (klienta) s rozšírením o interné podpisovanie, automatickým upozornením na zmenu stavu sledovaného dokumentu. Šetrite čas, získajte dokumenty cez API z iných aplikácií, importom alebo klasicky zápisom a evidenciou. "Custom "prispôsobené a konfigurované schvaľovanie! Zapíšte dokument 1x, schvaľujte a získajte prehľad a poriadok.(možné nastaviť počet kôl / schvaľovateľ pre každý projekt a typ dokumentu) Dokonalý prehľad nad stavom, s náhľadom dokumetnu, priebehom, komentármi. CorpFlow dokážeme prispôsobiť vašim procesom.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Multitabuľka výkazov, Plánovanie zmien

Hromadné zápisy / zmeny v dochádzke a výkazov práce cez multioperácie. Plánovanie zmien Denná / Nočná.. podľa priradených pracovísk s vyznačením priradenej kapacity a individuálnych / hromadných zápisov. Rýchle a jednoduché plánovanie s automatickým predvyplnením výkazov.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Môj kalendár a aktivity Zdieľané udalosti

Prehľadný vizuál udalostí, aktivít, absecnií na jednom mieste. Zasielajte online absencie (Dovolenka a iné zákonné absencie) alebo žiadosti o prácu z domu alebo služobnú cestu (s možnoťou prepojenia na zoznam vozidiel - GPS napr. Commander, DozorGPS). Detailný prehľad práce v Mojom kalendári s možnoťou nastavenia filtrovania typov udalostí, evidencie udalostí. Párujte zdieľané udalosti s Gogole / Office 365 kalendárom. Nezmeškajte nič dôležité.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Výkaz práce a prehľady

Nie je dôležité mať zamestnancov na pracovisku, ale mať prehľad o ich činnosti a vedieť ich pracovný čas efektívne využiť a vykázať na klienta / zákazku alebo internú činnosť. Vykazujte prácu na úlohe jednoduchým priradením dátumu a časi alebo využijte TimeTracker. Spravujte svoj pracovný týždeň efektívne cez tabuľku výkazov (aktivity, úlohy, obedy, absencie) v prehľadom týždennom prehľade s pohľadom na pracovný fond. Manažér ma k dispozícií detailný pohľad na výkazy celej firmy s možnosťami reportingu a schvaľovania.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Smernice a oznámenia

Ako oznámiť zamestnancom nové produkty, služby, rôzne iné informácie? Ako zabezpečiť dodržiavanie rôznych nariadení, predpisov alebo dôležitých informácií a vyžadovať súhlas - schválenie? (potvrdenie prečítania) Vytovorenie Oznámenia alebo Smernice, pridanie obsahu alebo prílohy, priradenie používateľov, odoslanie a v prípade potreby opakované odoslanie, zoznam súhlasov s detailom pre správne overenie osoby.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Cenník a sklady

Potrebujete evidovať rôzne hodnoty (parametre) pre služby, produkty alebo zariadenia a priradiť ich k zákazke, objednávke, ponuke, faktúre alebo nastaviť opakovanie aktivít (úloh) pri zákazke podľa poskytovaných služieb? Evidujte si cenník služieb a produktov s možnosťami konfigurácie rozšírených vlastností a zmien priradením na projekt / zákazku. Potrebujete sklad (príjemka / výdajka)? Párovenie na aplikáciu tretej strany (API?) alebo eshop? S individuálnou konfiguráciou dokážeme prispôsobiť riešenie podľa vašej predstavy.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Výroba a riadenie zákaziek

Efektívne riadenie, správa objednávok a zákaziek výroby v realnom čase cez “custom výrobný modul”. Celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom, cez meranie výkonov, priradenie materiálu, strojov - pracovísk / človek - hodín, až po možnú konfiguráciu záverečnej fakturácie a generovania dokumentov na mieru s možnosťami využívania SW výrobného terminálu (prepojenie na čitačku pre identifikáciu zamestnanca, zákazky a zapís výrobných parametrov…) Získajte kontrolu nad nákladmi, zvýšte efektivitu a lepšie plánujte nové zákazky..

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Dopravný modul, GPS

Správa a evidencia vozového parku, knihy jázd, kalendár objednávok - prepráv s výslednou vizualizáciou a prepojením na iné moduly aplikácie. Automatizovaná dochádzka z GPS šoférov, evidencia služobnej cesty s výberom vozidla v žiadosti pre schválenie. Základné prepodklady správneho a efektívneho využívania nákladných / služobných vozidiel a reportovania s možnosťami prepojenia HR, Fakturáciu, GPS a iné.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Integrácie, import / export

Získajte prepojenie na OpenBanka, Google kalendár, Office365, SharePoint, GPS Commander, DozorGPS, Platobná brána, SMS brána, Mailchimp, Google Analytics a iné.. Vďaka technológii na ktorej je náš CorpFlow postavený dokážeme jednoducho prepojiť moduly CorpFlow, Váš externý systém, akékoľkve RESP API, SOAP aplikácie a plne tak automatizovať Vaše procesy. Chýbajú Vám prepojenia (xml, API)? Spoločne nájdeme riešenie ako dáta získať, prehľadne spracovať a automatizovať. Potrebujete preniesť dáta o klientoch a zákazkách a nemáme API prístup? Pomôže nám CorpFlow import a export (xls) a pre prácu sú následne vždy dosutpné exporty napr. z dokumentov, výkazov prác - pracovníka alebo HR exporty a iné.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

E-learning

Pomocou nášho školiaceho modulu jednoducho vytvoríte online kurz (tutorial), školenie s kontrolnými otázkami alebo test s vyhodnotením. Zefektívnite si školenia pre svojich zamestnancov alebo externých partnerov (externé cez dostupný frontend - web). Po skončení kurzu viete vygenerovať osnovu kurzu, zoznam účastníkov alebo celkové vyhodnotenie (certifikát) a iné..

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Správa stránky / Eshop

Komplexné, plnohodnotné a moderné riešenie pre správu online predaja s možnosťou vytvorenia dizajnu na mieru. CorpFlow Eshop ponúka možnú konfiguráciu rôznych spôsobov platieb, dopravy, kategórii či zliav a iných parametrov vášho nového Eshop-u. Výsledný dizajn - modul je plne prispôsobený pre mobilné zariadenia s možnosťami prepojení na tretie strany napr. konfigurácia na online účtovný systém Profit365, Superfaktúru alebo iné.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Interný chat, komentáre

Rozšírte svoje možnosti komunikácie medzi zamestnancami a získajte dokonalý prehľad o projekte, zákazke alebo úlohe. Zbavte sa interných emailov a využívajte jedoduchý interný chat alebo komentáre s možnoťami správy pre zamestnanca, pridania príloh a notifikácií. Všetko prehľadné zoradené do histórie projektu - časová os.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Ai a automatizácia

Automatizácia úloh (opakovaní), odosielanie emailov., hodnoty absencií a dochádzka, automatozované prijatie faktúr alebo iných dokumentov (iné prpocesy). Získajte automatizácie procesov s možnosťami konfigurácie individuálnych potrieb od výroby po projekty.. Nechajte si napísať email, vytvoriť obsah úlohy a využívajte nové možnosti Ai genrovania.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Rezervačný systém

Rezervačný systém pre ambulancie alebo tabuľka rezervácií vhodná aj pre jednodňové kliniky bez opakovaného rozvrhu, umožňuje jednoduchú a prehľadnú správu termínov pre jednotlivé ambulancie (servis,hotel..), s možnosťou nastavenia rezervácie termínu zo strany pacienta / zákazníka priamo cez Váš web alebo len nastavením správy termínov cez recepciu. Notifikujte pacientov / zákazníkov cez SMS alebo emailom (pripomienka termínov, zmena), s možnosťou online platby, reportovania a iné.. S možnosťami individuálnych úprav prepojení a vizuálu a rozšírením funkčnosti na mieru.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Prevádzková kniha,
Strážna kniha

Hľadáte riešenie pre evidenciu denných záznamov práce (napr. Strážna kniha) s evidenciou začiatku a konca zmeny, odovzdania zmeny, veliteľa, priradených zamestnancov, popisu / záznamu počas zmeny..? Získajte prehľadné zobrazenie v TAB-och pre plán pochôdzok, vzdialenie a iné činnosti, jednotlivé služby prípravy, použitie strojov a iné..s možnosťami exportov (záznamov pre potreby papierovej evidencie) a prepojenie na iné moduly napr. E-learning. Individuálne "custom" prispôsobený modul: Prevádzková kniha, Strážna kniha, dokážeme prispôsobiť vašim procesom.

Support Teams - Dataplus X Webflow Template

Rozšírenia..

Pravidelný vývoj nových funkčností jednotlivých modulov, nová funkcionalita podľa požiadaviek trhu ako aj individuálne zmeny a rozšírenia podľa potrieb firiem a ich procesov. Vytvorte si nový modul na mieru a získajte nástroj, ktorý rastie spolu s vami bez obmedzení.

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.