Podmienky používnaia  VOP.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOFTVÉROVEJ APLIKÁCIE CORPFLOW (CLOUD), zo dňa 01.01.2023

I.VYMEDZENIE POJMOV

 1. Softvérom sa rozumie softvérová aplikácia s komerčným označením CorpFlow (cloud), ktorá sa využíva na poskytovanie služby online informačného systému s využítím modulov požadovanej funkcionality základných modulov, príslušných rozšírení a cloud. Cloud je služba spočívajúca v umožnení prístupu k Softvéru a v poskytovaní jeho úložného priestoru Poskytovateľom, ktorý môže Nadobúdateľ používať na ukladanie počítačových údajov, počas určitej alebo bližšie neurčenej doby.
 2. Poskytovateľom sa pre účely týchto podmienok rozumie obchodná spoločnosť Crebiso Service s.r.o., so sídlom Pri Struhe 11/B, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika, IČO:53488555, zapísaná v Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 149692/B.  Poskytovateľ je zmluvnou stranou, ktorá za odplatu zaviazala Nadobúdateľovi umožniť používanie softvéru a to za podmienok dojednaných v Zmluve a týchto podmienkach. Poskytovateľ je správca a spracovateľ osobných údajov Nadobúdateľa a Používateľa na základe uzatvorenej Zmluvy a Podmienok.
 3. Nadobúdateľom sa pre účely týchto podmienok rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s Poskytovateľom podľa bodu 3. tohto článku podmienok. Nadobúdateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo na základe Zmluvy umožnené používať Softvér, ku ktorému Poskytovateľ vykonáva autorské práva alebo na základe Objednávky (požiadavky) mu bol zriadený účet 1.j prístup k aplikácií, pričom prip rvom prihlásení musel schváliť príslušné podmienky.
 4. Zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom elektronickou formou prostredníctvom vyplnenia a odoslania registračného formulára na internetovej stránke Poskytovateľa, písomnou formou, na základe ktorej je Nadobúdateľovi umožnené používať softvér CorpFlow.
 5. Používateľom sa rozumie fyzická osoba poverená Nadobúdateľom, ktorá prostredníctvom používateľského účtu realizuje prihlásenie do Softvéru. Používateľ je subjektom osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Účtom sa rozumie názov pre používateľský účet Nadobúdateľa v softvéri. Účet je založený prostredníctvom Poskytovateľa po podpise zmluvy alebo spustením základnej inštalácie produktu (pričom pre správne a funkčné používnaie sa vyžaduje ukončenie implementačného procesu  - vykonanie priebežných aktualizácií na základe úloh alebo požiadaviek zmien a úprav zo strany Nadobúdateľa, pri nevyhnutnej a potrebnej súčinnosti.
 7. Používateľským účtom sa rozumie účet vytvorený Nadobúdateľom pre používanie softvéru s jeho vlastnými prístupovými údajmi k Účtu.
 8. Administratívnym účtom sa rozumie účet vytvorený Nadobúdateľom za účelom spravovania názvu účtu a používateľských účtov.
 9. Poplatkom je mesačná odplata za používanie Softvéru.
 10. Zúčtovacím obdobím sa rozumie obdobie, za ktoré sa bude účtovať Poplatok. Ak nie je v Zmluve ustanovené inak, Poplatok sa účtuje za obdobie každého jedného (1) kalendárneho mesiaca. Zúčtovacie obdobie sa začína dňom aktivácie režimu plateného používania Softvéru.
 11. Konektor API je programové rozhranie Softvéru, ktoré umožňuje pracovať s dátami z aplikácií tretích strán.
 12. Rozšírenie o moduly je rozšírená funkčnosť základnej inštalácie o doplnkovú funkcionalitu príslušnú podľa rozšírených balíkov a doplnkovej platenej konfigurácie a podpory.
 13. Implementácia a konfigurácia je proces spustenia,  inštalácie, nastavení, konfigurácie a programátorskej podpory pre spustenie a prispôsobenie základnej inštalácie o rozšírené moduly a ich vzájomné previazanie, spracovanie požiadaviek alebo vývoj novej funkcionality za odplatu podľa vykázaných prác / v zmysle zadaných alebo konzultovaných úloh, ktoré môžu byť evidované emailom alebo v ulohách v  aplikácií, pričom ak nie je uvedené inak, nevyžaudújú iné procesné schválenie Nadobudateľom.  Aktualizácia a jej dodanie sa vykoná nahratím spracovaných zadaní na inštalovanú aplikáciu - účet Nadobudateľa.
 14. Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné podmienky poskytovania softvérovej aplikácie CorpFlow (cloud) upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Nadobúdateľa, ktoré vznikli na základe uzatvorenia Zmluvy (Podmienky sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy) alebo akceptovanej cenovej ponuky pričom ako súhlas / prejav vôle sa považuje akceptovanie ponuky alebo súhlas s používaním aplikácie schválený v aplikácií pri prvom prihlásení. (ďalej len „Podmienky“).
 2. Ak je medzi ustanovením Zmluvy a ustanovením Podmienok rozpor, postupuje sa podľa ustanovenia VOP.
 1. Používaním softvéru potvrdzujete, že ste si prečítali Zmluvu a / alebo tieto Podmienky, rozumiete ich obsahu a súhlasíte s tým, že ste viazaní ich ustanoveniami.

III. PLATENÉ POUŽÍVANIE

 1. Poskytovateľ na základe Zmluvy, aktivácie režimu plateného používania a súčasného zaplatenia Poplatku poskytuje Nadobúdateľovi právo používania Softvéru v nasledovnom rozsahu:
  a) územný rozsah: neobmedzený;
  b) časový rozsah: dojednané obdobie;
  c) množstevný rozsah: dojednané zmluvou bez obmedzenia na určený počet s obmedzením užívateľských dát a modulov - funkčnosti.
 2. Používanie Softvéru v režime plateného používania je spojené s povinnosťou Nadobúdateľa platiť Poskytovateľovi mesačný Poplatok. Nadobúdateľ vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že povinnosť platiť Poplatok nie je viazaná na skutočné využívanie Softvéru zo strany Nadobúdateľa v príslušnom období ani na rozsah tohto využívania .
 3. Výška Poplatku je určená v závislosti od spôsobu uzavretia Zmluvy alebo Dohody nasledovne: (i) cenníkom Poskytovateľa uverejneného na webových stránkach Poskytovateľa v prípade poskytovania Softvéru na základe Zmluvy uzatvorenej písomnoou alebo elektronickou formou vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa; alebo (ii)  dohodou v prípade poskytovania Softvéru na základe určenej indikatívnej cenovej ponuky. Výška Poplatku sa určí ako násobok počtu modulov a príslušnej funkčnosti (+ správa používateľov) pre dané Zúčtovacie obdobie. Odplata je uvedená vždy bez DPH.
 4. Zaplatením Poplatku vzniká Nadobúdateľovi právo používať Softvér v príslušnom Zúčtovacom období alebo za viacero Zúčtovacích období, ak Poplatok uhradil vopred za viacero Zúčtovacích období. Prvé Zúčtovacie obdobie začína dňom aktivácie režimu plateného používania. Nadobúdateľ nemá právo na vrátenie Poplatku za nespotrebované vopred predplatené obdobie.
 5. Aplikáciu je možné využívať aj bez dodatočných zmien konfigurácie ak sú jej základné parametre dostatočné a spĺňajú špecifikáciu Nadobúdateľa. Nasadenie zmien je možné na Cloud (Základná inštalácia) alebo na server klienta.Konfigurácia a správa vlastného servera vyžaduje splnenie požiadaviek pre technické parametere a zároveň dustupnosť vzdialenej podpory. Cena implementície požiadaviek podpory a údržby sa riadi dodatočnými podmienkami pre podporu a príslušnú úhradu vykázanej podpory podľa rozsahu pri určenej cene. Prepočet: 1MD (8 hodín) (bežná podpora alebo prioritná podpora). Spoplatená je každá začatá hodina podpory, ktorá je fakturovaná v aktuálny mesiac poskytnutej podpory na základe zaevidovaného výkazu podľa cenníkovej ceny v aktuálnom roku.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Poplatok je splatný na základe faktúry, ktorú Poskytovateľ zašle Nadobúdateľovi elektronickou formou na e-mailovú adresu Nadobúdateľa zadanú pri založení jeho Účtu mesiac vopred.
 2. Faktúra musí obsahovať podstatné náležitosti podľa príslušných daňových a účtovných predpisov platných v Slovenskej republike. Splatnosť zálohovej faktúry je sedem (7) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
 3. Po prijatí úhrady zálohovej faktúry sa Nadobúdateľovi elektronickou cestou na e-mailovú adresu Nadobúdateľa zadanú pri založení jeho Účtu zašle vyúčtovacia faktúra.
 4. Platené používanie Softvéru sa umožní iba po úplnej úhrade Poplatku za príslušné Zúčtovacie obdobie, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

 1. Nadobúdateľ sa zaväzuje používať Softvér výhradne v súlade s uzavretou Zmluvou, týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Nadobúdateľ sa zaväzuje:
 3. neukladať do Softvéru dáta, ktoré boli získané alebo sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky;
 4. zdržať sa umiestňovania, inštalácie či akéhokoľvek užívania nelegálnych počítačových programov do Softvéru;
 5. priebežne vyžadovať od Používateľov zmenu hesla pre dodržanie bezpečnostnej úrovne a zamedzenie neoprávnenému prieniku tretej strany.
 6. Nadobúdateľ sa zaväzuje nepoužívať Softvér v rozpore s dobrými mravmi za účelom vyhnutiu sa zaplateniu
 7. Nadobúdateľ je oprávnený používať Softvér iba osobne a/alebo prostredníctvom poverených fyzických osôb. Prístupové údaje k Používateľským účtom je Nadobúdateľ povinný chrániť pred zneužitím zo strany tretích osôb; v prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Nadobúdateľ za všetky škody, ktoré budú Poskytovateľovi, Nadobúdateľovi alebo ďalším osobám spôsobené zneužitím jeho prístupových údajov.
 8. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za zálohovanie dát uložených v Softvéri mimo základnú zálohu aplikácie a databáz pri využívaní Cloud platformy Poskytovateľa ako ani za nedokončenie implementačného procesu ak súčinnosť druhej strany (Objednávateľa) nie je zabezpečná a poskytovaná riadne a v čas.
 9. Nadobúdateľ je oprávnený využívať Konektor API v miere nevyhnutnej na bežné využívanie Softvéru.

VI.DOSTUPNOSŤ SOFTVÉRU

 1. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ pravidelne realizuje bežnú údržbu Softvéru, čo môže spôsobiť dočasné prerušenie alebo obmedzenie prístupu k Softvéru. Poskytovateľ zabezpečí oznámenie výkonu bežnej údržby v používateľskom rozhraní Softvéru, a to najneskôr jedne (1) pracovné dni vopred; to neplatí, ak ide o mimoriadnu údržbu, ktorá vzhľadom na svoju povahu nemohla byť ohlásená v dostatočnom časovom predstihu.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať realizáciu bežnej údržby Softvéru podľa predchádzajúceho odseku najviac v rozsahu piatich (5) hodín mesačne.
 3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prerušenie alebo obmedzenie prístupu k Softvéru, ak je také spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa a bránia mu v splnení jeho povinnosti a nedali sa predvídať ani odstrániť sa vyloženia odbornej starostlivosti Poskytovateľa.

VII.TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak v Zmluve nie je výslovne uvedené, že sa Zmluva uzatvára na dobu určitú.
 2. Ak je v Zmluve uvedené, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ale chýba konkrétny údaj o dĺžke obdobia, na ktorú sa Zmluva uzatvára platí, že sa Zmluva uzatvára na dobu určitú dvanásť (12) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy.
 3. Požiadať o predĺženie Zmluvy, ak bola uzavretá na dobu určitú, môže Nadobúdateľ kedykoľvek odoslaním žiadosti na emailový kontakt Poskytovateľa; ak Poskytovateľ návrh na predĺženie Zmluvy neodmietne do štyridsaťosem (48) hodín, tak sa návrh považuje sa prijatý Poskytovateľom bez výhrad.
 4. Zmluva zaniká:
 5. uplynutím doby trvania, ak bola uzavretá na dobu určitú;
 6. výpoveďou zo strany Poskytovateľa;
 7. zrušením Účtu v Softvéri Nadobúdateľom;
 8. odmietnutím novelizovaných Podmienok;
 9. odmietnutím zvýšenia sumy Poplatku.
 10. Zrušením Účtu zaniká Zmluva s účinkami ku dňu zrušenia Účtu; Nadobúdateľ nemá nárok na vrátenie už uhradeného Poplatku za nevyužité obdobie používania Softvéru.
 11. Poskytovateľ môže Zmluvu vypovedať, ak je Nadobúdateľ v omeškaní s úhradou Poplatku viac ako štrnásť (14) dní. Výpovedná doba je v tomto prípade desať (10) dní a začína dňom doručenia výpovede Nadobúdateľovi.
 12. Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je šesť (6) mesiacov a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Nadobúdateľovi.
 13. Výpoveď môže byť doručená Nadobúdateľovi písomne na adresu Nadobúdateľa, alebo aj v elektronickej forme e-mailom doručeným na kontaktný e-mail Nadobúdateľa, ktorý uviedol pri registrácii Účtu.
 14. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy jednostranne odstúpiť, ak Nadobúdateľ poruší závažným spôsobom niektorú z povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy alebo z Podmienok, najmä ak použije Softvér spôsobom, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou alebo s Podmienkami alebo povinnosťami vyplývajúcimi Nadobúdateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Odstúpením Zmluva zaniká s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia Nadobúdateľovi.

VIII.ZMENA PODMIENOK

 1. Poskytovateľ a Nadobúdateľ sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť Podmienky; záväzné je znenie Podmienok, ktoré je aktuálne účinné.
 2. Za aktuálne účinné znenie Podmienok sa považuje znenie, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ upovedomí Nadobúdateľa o novelizácii Podmienok prostredníctvom oznámenia v Softvéri, a to najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred účinnosťou novelizácie Podmienok. Nadobúdateľ je povinný sa s novelizovanými Podmienkami oboznámiť a vyjadriť s nimi súhlas alebo nesúhlas najneskôr do účinnosti novelizácie. Prejavením nesúhlasu alebo neprejavením súhlasu Nadobúdateľa s novelizovanými Podmienkami táto Zmluva zaniká ku dňu účinnosti novelizovaných Podmienok.
 4. Ak je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, má Poskytovateľ právo jednostranne meniť aj výšku Poplatku. O zmene výšky Poplatku upovedomí Poskytovateľ Nadobúdateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok. Prejavením nesúhlasu alebo neprejavením súhlasu Nadobúdateľa so zvýšením Poplatku Zmluva zaniká ku dňu účinnosti zvýšenia Poplatku.

IX.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje Nadobúdateľa a ďalšie údaje a informácie s nimi súvisiace (ďalej len „Údaje“) Poskytovateľ zhromažďuje a spracováva výhradne na účely:
 • používanie Softvéru Nadobúdateľom, ktorý je výhradný vlastník dát - databáz uložených dát; za účelom prevádzkovania  licencovanej aplikácie, pričom účel spracúvania osobných údajov je konkrétne a výslovne uvedený a určený, pričom pri spracúvaní osobných údajov sa dodržiava zásada zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.
 • plnenia záväzkov voči Nadobúdateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených Poskytovateľovi právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky;
 • zasielanie obchodných ponúk Nadobúdateľovi v súvislosti s ponukou ďalších služieb súvisiacich so Softvérom, ak k tomu Nadobúdateľ vyslovil svoj súhlas v Zmluve alebo Softvéri;
 • poskytovania podpory k Softvéru.
 1. Poskytovateľ spracúva vyššie uvedené Údaje Nadobúdateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 počas doby trvania Zmluvy a po ukončení Zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.
 2. Spôsob, rozsah a podmienky spracúvania Údajov sú ustanovené v Zásadach spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“), zverejnených na internetových stránkach Poskytovateľa, ak neboli poskytnuté ako príloha k Zmluve.
 3. Nadobúdateľ dáva používaním Softvéru Poskytovateľovi svoj výslovný súhlas s používaním súborov cookies, ktorých účelom je rozlišovanie jednotlivých Nadobúdateľov a na získavanie všeobecných informácií o Nadobúdateľovi. Súbory cookies sa ukladajú u Nadobúdateľa ako  krátke  textové  súbory.
 4. Nadobúdateľ poskytuje svoje Údaje dobrovoľne. Nadobúdateľ potvrdzuje, že poskytnuté Údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ich poskytuje dobrovoľne. V prípade potreby opravy Údajov môže Používateľ využiť právo na opravu špecifikované v Zásadách.
 5. Ak to Zásady umožňujú, Nadobúdateľovi môžu byť zasielané elektronické obchodné ponuky (newslettery) zo strany Poskytovateľa na emailové adresy uvedené pri vytváraní alebo zmene Používateľských účtov.
 6. Pokiaľ je zasielanie obchodných ponúk podľa predchádzajúceho bodu založené na súhlase Nadobúdateľa, môže Nadobúdateľ tento súhlas vziať kedykoľvek späť, a to prostredníctvom odkazu, ktorý je v každej obchodnej ponuke obsiahnutý. V prípade odvolania tohto súhlasu so spracovaním údajov už Nadobúdateľovi nebudú ďalšie obchodné ponuky zasielané.
 7. Poskytovateľ potvrdzuje, že Údaje zhromaždené o Nadobúdateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy nebudú využívané na iné účely ako sú účely uvedené v bode 1 tohto článku. Pre zaistenie bezpečnosti Údajov Poskytovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia.
 8. Poskytovateľ nezodpovedá za používanie Softvéru v rozpore so Zásadami, Podmienkami či Zmluvou, alebo za neoprávnené spracovanie údajov zo strany Nadobúdateľa, resp. Používateľa.
 9. Poskytovateľ je povinný na žiadosť Nadobúdateľa vymazať všetky osobné údaje a ich kópie, alebo ich vrátiť Nadobúdateľovi po ukončení Zmluvy, ak platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú inak. Rovnako má povinnosť na požiadanie Nadobúdateľa vydať mu kópiu Údajov.
 10. Údaje a iné informácie, ktoré Poskytovateľ získa od Nadobúdateľa v súvislosti s používaním Softvéru, sú považované za dôverné a Poskytovateľ sa zaväzuje ich chrániť pred zneužitím a neposkytovať ich tretím osobám. Tým nie je dotknutá zákonná povinnosť Poskytovateľa vydať požadované Údaje a informácie štátnym orgánom v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi.

X.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Nadobúdateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru týkajúce sa rozhodného práva sa vo vzťahoch podľa Zmluvy nepoužijú.
 2. Nadobúdateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že na riešenie akýchkoľvek sporov zo Zmluvy, ktoré sa nepodarilo vyriešiť dohodou zmluvných strán, je príslušný: ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45 741 905 podľa Zákona č. 244/2002 Z. z. § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 a 2 a)
 3. Rozhodcovská doložka k zmluve: „Všetky spory,  ktoré  vzniknú z  tejto zmluvy, vrátane  sporov  o  jej platnosť, výklad,  alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi spoločnosti podľa Obchodného zákonníka budú predložené (rozhodované rozhodcovským súdom) ad hoc rozhodcom Ing. Milošom Valachom alebo ad hoc rozhodcom Zuzanou Valachovou podľa dohody zmluvných strán o spôsobe ustanovenia rozhodcu (Zákona č. 244/2002 Z. z. § 6 ods. 1 a 3, § 8 ods. 1). Výber  rozhodcu je ponechaný na žalobcovi, alebo vybranej právnickej osobe. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel - ad hoc rozhodcov (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu v rozhodcovskom konaní), ktoré sú dostupné na stránke www.royaldevelopment.sk. Strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné. Podľa Zákona č. 244/2002 Z. z. strany si ustanovujú za vybranú právnickú osobu ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45 741 905 podľa Zákona č. 244/2002 Z. z. § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 a 2 a). Doručovacia adresa na podanie žaloby je: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika.“.
 4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
 5. Tieto Podmienky sú platné a účinné od 1.1.2023

Digitalizujeme
a optimalizujeme riadenie procesov
a agendy akéhokoľvek podniku. Získajte viac.